• I-O LIFE
  • Wanneer en hoe overwegen terug te gaan werken?

Kanker haalt alles overhoop, ook het beroepsleven. U zal hoogstwaarschijnlijk gedurende een korte of langere periode afwezig zijn. Wat zijn uw rechten… en plichten.


Immuuntherapie wordt over het algemeen goed verdragen door de patiënten. In vergelijking met andere behandelingen, is ze “praktischer”. Een ziekenhuisverblijf is niet nodig. (De kuren kunnen minder lang duren dan met chemotherapie en kunnen minder frequent zijn) . Dit gezegd zijn, u moet toch regelmatig naar het ziekenhuis gaan om uw kuur te krijgen, naar de raadpleging te komen of medische onderzoeken te ondergaan. En zelfs al zijn ze zeldzamer dan met andere behandelingen, bijwerkingen zijn mogelijk. Kortom, zelfs in het beste geval, zelfs als u in staat bent om uw beroepsleven voort te zetten, zal u toch afwezig zijn op het werk.

Gezondheid en privéleven

Vooreerst weet dat uw gezondheidstoestand tot uw privéleven behoort. In dit opzicht verplicht niets u om aan uw baas, uw overste, uw collega’s of nog uw klanten te melden dat u kanker heeft, noch welke behandelingen u volgt. Zoals elke loontrekkende, bent u daarentegen wel verplicht om u aan bepaalde regels te houden.

In geval van afwezigheid, moet u dat aan uw werkgever dezelfde dag melden. Vervolgens, moet u hem binnen de 48 uur een medisch attest bezorgen. Indien u dat niet doet, is uw werkgever niet verplicht u de niet-gerechtvaardigde dagen van afwezigheid uit te betalen.

Uw werk aanpassen

Al kunnen de ziekte, de behandeling(en) en/of de bijwerkingen u niet verhinderen om te werken, ze kunnen u sneller vermoeien. Het is misschien mogelijk om uw werk aan te passen. Sommige werkgevers zijn begripvol en van goede wil. Ze kunnen uw werklast verlichten, uw werkuren wijzigen, uw werkpost aanpassen om ergonomischer te zijn, u zelfs overplaatsen naar een minder vermoeiende dienst of departement. Mits uw akkoord uiteraard.

Van ongeschiktheid naar invaliditeit

Bepaalde patiënten onder immuuntherapie verdragen hun behandeling zo goed dat ze hun beroepsactiviteit kunnen voortzetten. Maar het kan zijn dat de kanker, de behandelingen en/of de bijwerkingen het uitoefenen van een beroep bemoeilijken, of zelfs onmogelijk maken, gedurende korte of langere perioden.

Het systeem van de loontrekkenden onderscheidt twee opeenvolgende perioden van arbeidsongeschiktheid:

  • 1.De “primaire arbeidsongeschiktheid” duurt maximum één jaar. In deze periode stort uw werkgever, later de mutualiteit, u een “ziekte-uitkering”. Dit vervangingsinkomen komt overeen met 60% van uw brutoloon.
  • 2.Na een arbeidsongeschiktheid van één jaar, valt u onder het systeem van “invaliditeit”. Uw uitkering komt overeen met een percentage van uw brutoloon (40, 55 of 65%), naargelang uw gezinssamenstelling (alleenstaand, samenwonend, met of zonder gezinslast).

Parttime om medische redenen

Indien u een ziekte- of invaliditeitstoelage ontvangt, mag u geen beroepsactiviteit meer uitoefenen. Toch is het mogelijk om parttime het werk te hervatten of een aangepaste activiteit uit te oefenen. Dit noemt men “parttime om medische redenen”. Op voorwaarde van het akkoord van de adviserend arts van de mutualiteit - via een formulier dat u vooraf heeft ingevuld - kan u een deel van uw toelage behouden. Maar opgelet: deze toelage kan worden beïnvloed door de inkomsten uit uw activiteit. Om niet voor onaangename verrassingen te staan, is het beter contact op te nemen met uw mutualiteit vóór de hervatting van de beroepsactiviteit. Noteer ook dat parttime om medische redenen ook een alternatief kan zijn voor ziekteverlof. In dat geval moet de toekenning eveneens worden gevalideerd door de adviserend arts van uw mutualiteit.

En tijdskrediet?

Het onderbreken van uw loopbaan, beter gekend onder de term “tijdskrediet”, kan een oplossing zijn om tijdelijk te stoppen met werken of minder lang te werken.

De toekenningsvoorwaarden en de duur hangen af van het soort tijdskrediet - er bestaan verschillende soorten – afhankelijk van de sector waar u werkzaam in bent en uw werkregime. In alle geval, is voltijds tijdskrediet met toelagen beperkt tot één jaar over heel uw loopbaan. Opgelet: al bestaat tijdskrediet nog in 2018, het zal waarschijnlijk binnenkort verdwijnen …

Andere bijstand

Er bestaan andere mogelijkheden voor sociale en materiële bijstand waarop u misschien een beroep kan doen: forfait “pijnstillers”, forfait “incontinentie”, huur van medisch materiaal, palliatief verlof voor zelfstandigen, enz. De meeste vormen van bijstand zijn niet automatisch. De aanvraag moet bij de mutualiteit gebeuren. Aarzel dus niet om u te wenden tot de sociale dienst van het ziekenhuis waar u wordt opgevolgd. De sociaal assistenten zijn er om u in te lichten, te informeren en bij te staan met uw aanvraag.

Laatste update: oktober 2018

***dankbetuigingen***

Met dank aan Françoise Depoortere, verantwoordelijke Sociale dienst in het Jules Bordet Instituut, voor haar medewerking aan dit artikel.

LEES OOK...

De verpleegkundige

I-O life

Een verpleegkundig consulent oncologie is voor de patiënt de referentiepersoon tijdens zijn behandelingstraject. Een ontmoeting met Claude Bertrand, verpleegkundig consulent oncologie in de Cliniques universitaires Saint-Luc, die gespecialiseerd is in immuuntherapie.

Hoe over kanker praten met adolescentent?

I-O life

Met adolescenten over kanker praten en deze beproeving doorstaan, is verre van eenvoudig. Hierbij enkele wegwijzers, voorgesteld door Aurore Liénard, oncopsychologe van het Instituut Jules Bordet.

Getuigenis: Stefanie, The Big C Coffee

I-O Life

Het verhaal van Stefanie begint toen ze op haar 26 kanker kreeg. Nu vijf jaar later vertelt ze openhartig hoe ze eerst en vooral om haar familie bezorgd was.

Hoe de vermoeidheid beheren?

I-O life

Vermoeidheid is een vaak gehoorde klacht bij patiënten onder immuuntherapie. Waar komt ze vandaan? Wat zijn de oorzaken? Wat kan u doen om ze te verminderen? Antwoorden.

I-O Pedia

Welke impact heeft immuuntherapie op kanker?

I-O Pedia